Algemene voorwaarden

Sweet Moments Photography handelt onder EV&TA BV. Officiële communicatie zoals facturen komen dan ook vanuit naam van:

EV&TA BV
Lindestraat 104
2880 Bornem
BE0661.906.620

Foto’s gemaakt door Sweet Moments kunnen ten allen tijden verschijnen op de website en sociale media. Indien je dit niet wenst, gelieve de fotograaf op de hoogte te brengen.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Deze worden afgeleverd in kleur of zwart-wit. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden.

Sweet Moments bewerkt alle foto’s en levert ze af in jpeg-formaat. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Het fotografisch werk van Sweet Moments is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Bij verlies van foto’s zal Sweet Moments een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Sweet Moments is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post van bv. fotoboeken of prints.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Sweet Moments is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Bij belet of ziekte van de fotograaf wordt in eerste instantie geprobeerd de shoot te verzetten. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt een gelijkwaardige fotograaf over.  Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis shoot van 2u.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor
schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

Facturatie en betalingen

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

De foto’s worden pas bezorgd nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Sweet Moments zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.